Udruženje pravobranilaca/pravobranitelja U Federaciji Bosne i Hercegovine predstavlja asocijaciju koja je formirana na slobodnoj osnovi s ciljem efikasnijeg ostvarivanja profesionalnih aktivnosti usmjerenih na jačanje digniteta pravobranilačke funkcije, te promovisanja i zaštite kako zajedničkih tako i pojedinačnih prava i interesa svakog pravobranioca člana udruženja. Odluka o osnivanju udruženja pravobranilaca / pravobranitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine donesena je na osnivačkoj skupštini održanoj dana 23.06.2000. godine. Udruženje pravobranilaca je upisano u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde broj rješenja: 04-05-2-3812/00  od 13.07.2000. godine.

Programski ciljevi udruženja pravobranilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine su:

 • Zalaganje za dosljednu primjenu ustava i zakona te  jačanje pravne države;
 • Afirmacija ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim standardima;
 • Zalaganje za efikasno funkcionisanje pravobranilačke funkcije ,
 • Davanje prijedloga i sugestija nadležnim organima u pitanjima bitnim za funkcionisanje pravobranilaštava;
 • Davanje mišljenja o nacrtima zakona na traženje nadležnih organa ili na vlastitu inicijativu
 • Stručno usavršavanje pravobranilaca;
 • Saradnja sa udruženjima pravobranilaca  na entitetskom, državnom i međunarodnom nivou;
 • Kontinuirano unapređenje uloge pravobranilaštva  u cilju  efikasnije zaštite povjerene imovine i imovinskih interesa.
 • Jačanje ugleda  te  pravnog i materijalnog položaja pravobranilaca
 • Kontinuirano razvijanje odnosa kolegijalnosti između članova udruženja
 • Poduzimanje mjera i radnji u cilju zaštite prava i interesa pravobranilaca članova udruženja u slučaju  pozivanja na odgovornost u vezi sa obavljanjem pravobranilačke funkcije
 • Zaštita interesa svakog pravobranioca člana udruženja u slučaju pozivanja na odgovornost za dato stručno pravno mišljenje.

Servisni dokumenti

Uputstvo za korištenje obrazaca pristupnice i izjave o obustavi plaće

Pristupnica udruženju

Izjava o obustavi plaće

 

Statut, kodeks i pravila

Statut Udruženja pravobranilaca FBiH

Pravila pred sudom časti

Kodeks pravobranilačke etike